Vanliga Frågor

Som bostadsrättsinnehavare svarar du själv för det inre underhållet av din lägenhet. Med inre underhåll avses ytskikt (väggar, tak, golv och golvmaterial exempelvis parkett och klinker) samt fast inredning (köksinredning, vitvaror och sanitetsgods exempelvis toalett, handfat och badkar). Glöm inte att teckna bostadsrättsförsäkring som tillägg till din hemförsäkring.

När föreningen behöver tillträde till bostadsrättsinnehavarens lägenhet skickas en avisering till bostadsrättsinnehavaren med datum. Om bostadsrättsinnehavarens missar att ge tillträde till lägenheten kan föreningen komma att belägga bostadsrättsinnehavarens med en extra avgift för att täcka kostnader för en ny tid där arbetet kan utföras. Detta för att alla missade tillträden blir en extra kostnad för föreningen.

Om du inte kan vara hemma för att släppa in den leverantör som behöver tillträde, eller inte har möjlighet att lämna nyckel på överenskommen plats innan, är det din skyldighet som lägenhetsinnehavare att kontakta leverantören enligt information på aviseringslappen för att hitta ett annan möjlig tid.
Enligt 7 kap. 13 § bostadsrättslagen har en bostadsrättsförening rätt att i vissa fall få tillträde till en lägenhet.

Sådan rätt finns då föreningen vill
– Se om någon nödvändig underhållsåtgärd behövs
– Kontrollera att lägenheten används för avsett ändamål
– Se om någon väsentlig förändring gjorts utan styrelsens tillstånd
– Undersöka om behov finns att reparera något föreningen har ansvar för
– Utföra arbete föreningen svarar för
– Avhjälpa akut brist
– Utrota ohyra
– Visa lägenhet som ska tvångsförsäljas

Det är föreningen som bestämmer när tillträde ska ske men föreningen måste samtidigt visa hänsyn mot bostadsrättshavaren. Det sker genom att föreningen ger medlemmen besked i rimlig tid innan tillträdet. Om en bostadsrättshavare inte ger föreningen tillträde kan föreningen begära särskild handräckning hos Kronofogden för att komma in i lägenheten. Att en bostadsrättshavare vägrar tillträde kan vara skäl för en förening att förverka dennes bostadsrätt.

I föreningen finns inget gemensamt bostadsrättstillägg. Det är därför viktigt att du som bostadsrättsinnehavare på egen hand tecknar en försäkring för att skydda din bostadsrätt. Kontakta ditt försäkringsbolag för att teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Bostadsrättstillägget täcker vanligtvis de inventarier som utgör föreningens egendom men som du är underhållsskyldig för samt fast inredning.

Vid renoveringsarbete som omfattar rivning av väggar eller liknande krävs godkännande av styrelsen innan arbete påbörjas. Vid ingrepp i fastighetens fasta installationer, som el-, vatten- och avloppssystem måste behörig hantverkare anlitas, liksom vid installation av tvätt- och diskmaskiner. Husen har enfasström.

För samtliga bostadsrättsinnehavare som planerar att utföra renoveringsarbete som involverar mer omfattande påverkan krävs ett godkännande från styrelsen innan arbetet påbörjas. Exempel på sådan typ av renovering är förändringar i kök och badrum samt rivning av innerväggar och liknande.

För att ansöka om ett godkännande – kontakta Cemi (fastighetsförvaltaren). Ansökan innefattar en avgift.

Föreningen har en underhållsplan som är vägledande för styrelsens prioriteringar vad gäller det underhållsarbete som genomförs varje år. Planen ska betraktas som just detta, en plan för underhållsarbetet. Samtliga poster är föremål för ändring utifrån oförutsedda händelser och akuta behov som kan uppstå under året.

Underhållsplan

Föreningen har ett passagesystem som administreras av Låstjänst i Västertorps centrum. Som nyinflyttad måste du själv anmäla vilket namn som ska synas i porttelefonen där du bor samt vilket nummer som porttelefonen ska ringa upp när någon vill besöka dig. Kontakta Låstjänst för hjälp med detta samt för information om hur du använder porttelefonen.

Vi rekommenderar att du som nyinflyttad också stämmer av med Låstjänst hur många nycklar och passerbrickor som tillhör lägenheten och som du skall ha fått från säljaren.

Om rätt nyckelantal inte kan redovisas åligger det den säljande parten att bekosta omläggning av befintligt lås.

Saknar du bokningscylinder till föreningens tvättstugor går de att köpa hos Låstjänst.

Aspuddens Lås – Låstjänst i Storstockholm
Telefon: 08-97 10 00
Besöksadress: Störtloppsvägen 21 i Västertorp. Hemsida: www.lastjanst.com

Föreningen har en gruppanslutning från Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) för bredband 250/250 Mbit samt IP-telefoni via föreningens eget fibernät. Gruppanslutningen röstades igenom på två efterföljande föreningsstämmor under maj respektive juni 2014. Avtalet har därefter förlängts.

Priset för Bredband 250/250 Mbit inklusive IP-telefoni är 150 kr per lägenhet och månad. Denna summa är obligatorisk och betalas av samtliga, oavsett om man väljer att utnyttja tjänsterna eller inte. Du måste teckna individuellt avtal med Telenor för att aktivera tjänsten. Du når dem på telefon: 020-222 222 eller genom deras hemsida:
https://www.telenor.se/

Comhem levererar också tjänster för bredband, tv och telefoni via det äldre koaxialkabelnätet där Comhem har ensamrätt. Du når dem på telefon: 90 200 eller deras hemsida: https://www.comhem.se/

Grovsopor: Grovsopor, renoveringsavfall och farligt avfall får absolut inte lämnas i återvinningsrummen. Sätra återvinningscentral hanterar den typen av avfall. Föreningen ställer dessutom upp containers för grovavfall (ej farligt avfall eller elavfall!) två gånger om året. Tidpunkt för detta meddelas boende i god tid innan.

Återvinning: I området finns fyra återvinningsrum för mjuk- och hårdplast, papp/kartong, metall samt ljuskällor och batterier (Skidvägen 12, Skridskovägen 14, Slalomvägen 26, Slalomvägen 36/38). Utanför byggnaderna runtom i området finns även boxar för tidningar och glas. I återvinningsrummet mellan Slalomvägen 36/38 finns även behållare för återvinning av elavfall.

Matavfall: Uppsamlingsplatser för matavfall finns på Slalomvägen 20, 32, 38, 42, Skridskovägen 14, 22 samt Skidvägen 12. Särskilda papperspåsar och hållare för dessa kan hämtas på Slalomvägen 38 vid återvinningsrummet, Slalomvägen 26 i återvinningsrummet samt Skidvägen 12. Matavfallet ska slängas i behållaren märkt ”Organiskt avfall” och måste samlas in i de särskilda papperspåsarna som ska förslutas enligt instruktion. Plastpåsar är inte tillåtna. Används plastpåsar för matavfall beläggs föreningen med en straffavgift vid tömning.

Nabo hanterar samtliga parkeringsrelaterade frågor.

Tel: 010-288 00 27

https://nabo.se/kontakt

Från november 2019 har 14 av våra av parkeringsplatser laddstolpar för elbil. Laddstolparna kan också användas som motorvärmare. Om du som redan hyr en p-plats i föreningen köper en elbil finns möjlighet att byta p-plats. För frågor om laddstolpar kontakta styrelsen.

Det finns tre tvättstugor i området (Slalomvägen 22, Slalomvägen 46, Skridskovägen 10-12). Tvättid bokas med bokningscylinder. Tvättider: vardagar 07.00-22.00; helger 10:00-22:00. Observera att om man inte påbörjat sin tvätt inom 30 min från starttid så gäller inte bokningen längre.

Bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Tillstånd lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd begränsas till ett år i taget. Tiden kan förlängas efter en ny prövning. Bostadsrättshavaren och hyresgästen ska träffa en överenskommelse om att avtala bort rätten om förlängning av hyresavtalet, d.v.s. besittningsskyddet, om hyresförhållandet är längre än 2 år.

Skäl

Skäl för uthyrning är till exempel studier, arbete eller längre vistelse på annan ort, militärtjänstgöring, utlandstjänstgöring, särskilda behov som innebär vistelse på sjukhus/sjukhem, samboprövning eller att man av annan oförutsedd händelse tillfälligt inte kan använda lägenheten. Om bostaden är svårsåld kan tillstånd lämnas under en övergångsperiod om max ett år. Upprepad korttidsuthyrning som mer liknar hotellverksamhet av kommersiell natur kommer inte att godkännas.

Ansökan

Bostadsrättshavaren måste alltid begära tillstånd för andrahandsupplåtelse oavsett uthyrningstiden. Ansökan skall göras till styrelsen i god tid innan upplåtelsen börjar. Ladda ner, skriv ut och fyll i blanketten Ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand. Ladda även ner och fyll i blanketten Avtal om upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand (källa: Fastighetsägarna). Denna blankett är ett avtal mellan bostadsrättsinnehavaren och hyresgästen och är en obligatorisk bilaga till ansökan. Skriv under och lämna i styrelsens brevinkast på Slalomvägen 18 eller scanna och mejla till slalombacken@gmail.com

Avgift för andrahandsuthyrning

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva ansvarstagande medlemmar. Det är tillsammans som vi hjälps åt att skapa en väl fungerande bostadsrättsförening. Ett medlemskap medför därför ett ansvar att sköta och driva de fastigheter som vi alla gemensamt äger. Det är svårt att utöva detta ansvar om man själv inte bor i föreningen utan istället hyr ut sin lägenhet i andrahand. En andrahandsuthyrning medför även merarbete åt styrelsen och ökade administrativa kostnader.

En avgift om 10 % av prisbasbeloppet per år tas ut av uthyraren. Hyr man ut del av år anpassas avgiften därefter. Prisbasbeloppet för år 2020 uppgår till 47 600 kr.

Inneboende / Uthyrning av del av lägenhet

För uthyrning till inneboende krävs inget tillstånd – så länge du själv också bor i lägenheten. Om du inte själv bor där räknas det som andrahandsuthyrning och kräver föreningens tillstånd. Kom ihåg vikten av att skriva hyresavtal!

Övrigt

Den som upplåter sin lägenhet utan tillstånd riskerar att förverka sin bostadsrätt och kan få flytta från föreningen. Bostadsrättshavaren ansvarar under upplåtelsetiden gentemot bostadsrättsföreningen i enlighet med stadgarna. Ansökan om tillstånd skall göras även när det är till nära anhörig eller om lägenheten lånas ut utan ersättning. Styrelsen kan vägra tillstånd om den föreslagna andrahandshyresgästen skäligen inte kan godtas, t.ex. p.g.a. skötsamheten.

Föreningen har förråd för uthyrning. Hör av dig till styrelsen på e-post slalombacken@gmail.com om du är intresserad av att hyra.

För att alla skall trivas i vår förening är det viktigt att vi tar hänsyn till varandra. Tänk på att inte störa dina grannar med till exempel hög musik och buller. Eller förvarna dina grannar dessförinnan för att undvika onödiga konflikter.

Håll rent i tvättstugorna och städa efter dig när din tvättid är slut.

På gården mellan husen finns grillplatser som de boende är välkomna att använda. Släck grillen ordentligt och städa efter dig. Grillning på balkongerna är inte tillåtet.

Bostadsrättsföreningens verksamhet bygger på medlemmarnas samverkan och engagemang. Stämman utgör därför en viktig del i föreningens demokratiska process.

Stämman utlyses årligen och kallelse skickas ut till samtliga medlemmar. Vid föreningsstämman läggs årsredovisning och verksamhetsberättelse fram och en förtroendevald styrelse utses. Vid stämman behandlas också medlemmarnas motioner. Vid behov kan en extra stämma komma att utlysas.

Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Brf Slalombacken – Ej undertecknad årsredovisning 2017
Brf Slalombacken Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014

Mitt emot tvättstugan på Skridskovägen 12 finns ett gym. I gymmet finns lite fria vikter i form av hantlar och en skivstång, ta tillfället i akt och gymma under tiden du väntar på din tvätt.

Trivselregler i gymmet

 • Personer under 13 år är välkomna i målsmans sällskap.
 • Använd alltid rena inneskor.
 • Använd hela och rena kläder, minst linne och shorts.
 • Torka av dynor och handtag ­efter dig.
 • Se till att det alltid ser rent och snyggt ut efter dig, plocka undan vikter, hantlar och övriga redskap efter användning.
 • Träning sker på eget ansvar och föreningen ansvarar ej för eventuella personskador.
 • Lokalen är ej bokningsbar för ensamträning och max 2 personer får vistas i gymmet samtidigt.
 • Tänk på ljudnivån, släpp inte vikter i golvet och respektera dina grannar.
 • Anmäl fel på utrustning till styrelsen.
 • Lämna förslag på ändringar/tillägg i utrustning till styrelsen.
 • Glöm inte stänga fönstren när du lämnar lokalen.

Styrelsen 2020-2021 utgörs av:

Karl Hedtjärn, ordförande
Milan Cerovic, kassör
Nina Leijon, sekreterare
Sofia Karlsson, ledamot
Anton Lindén, ledamot
Lars Jederlund, ledamot
Robert Fux, ledamot
Joel Yngvesson, ledamot

Styrelsen kan nås via kontaktformuläret under fliken “Kontakt”. Tänk på att de flesta frågor hanteras snabbt och effektivt av våra förvaltare (se ovan). Kontakta styrelsen främst för förslag på särskilda åtgärder i gemensamma utrymmen eller i vårt område. Kanske är du särskilt intresserad av att ta ansvar för något utvecklingsprojekt? Styrelsen arbetar mycket med en rad olika frågor så all extra hjälp uppskattas!

Valberedningen ansvarar för att söka medlemmar som är intresserade av styrelsearbete och presenterar förslag på ledamöter till styrelsen vid föreningsstämman.

Valberedningen utgörs av Alexandra Gryde och Charlotte Ackemar. Du når dem på: valberedning.slalombacken@gmail.com